Minimalne wymagania dedykowane przez PIP i UDT w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego DN 2009/104/WE - aktualizacja na 2017 r. na mocy nowej ustawy o ocenie zgodności

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników aktualnymi wymaganiami i zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań zgodnie z DN 2009/109/WE. Przekazanie wskazówek odnoście wymaganej dokumentacji, analiza zgłaszanych przez uczestników problemów, przykładów.

Adresaci szkolenia

Pracodawcy, Dyrektorzy Produkcji, Dyrektorzy Techniczni, Szefowie, Kierownicy Utrzymania Ruchu, Importerzy, Przełożeni i Pracownicy Służb BHP, oraz wszystkich zainteresowanych w przedmiotowym zakresie.

Forma zajęć i metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu, dyskusji i ćwiczeń grupowych.

Ilość dni: 1, 2 lub 4 – w zależności od zamawiającego

Czas trwania szkolenia: każdy dzień w godz. 9.00 - 16.00


szkolenie podstawowe - 2 dni- po 8 godzin cena 990 (brutto)

szkolenie rozszerzone - 4 dni - po 8 godzin cena 1880 (brutto)

Szczegółowy program szkolenia

TEMAT WYKŁADOWCA
1.Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DN 2009/104/WE dr inż. Łuaksz Gierz
2.Omówienie dyrektywy dotyczącej sprzętu roboczego DN 2009/104/WE
  • omówienie struktury
  • zakres zastosowania

3.Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych
z DN 2009/104/WE

4.Akty prawne związane z dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań bhp
5.Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn starych dr inż. Łuaksz Gierz
6.Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp wg DN 2009/104/WE lub dedykowany specjalista/ ekspert
7.Ocena ryzyka
  • algorytm oceny ryzyka
  • ocena ryzyka - dokumentowanie
  • redukcja ryzyka
  • informowanie o ryzyku resztkowym
  • metody oceny ryzyka
dr inż. Łuaksz Gierz
8.Wymagania Instrukcji obsługi dedykowany specjalista/ ekspert
9.Modernizacja a Modyfikacja maszyny
10.Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp na wybranych przykładach
11. Zakres odpowiedzialności pracodawcy dr inż. Łuaksz Gierz
12.Ćwiczenie - określenie niezgodności, z minimalnymi wymaganiami bhp dla dwóch maszyn oraz określenie ryzyka powstałego na skutek tych niezgodności