Oferta

        Nasz zespół gwarantuje indywidualną wycenę każdego zlecenia. Finalny koszt usługi jest zależny od celu sporządzanego raportu / opinii.

     W poniższej tabeli można zapoznać się z przybliżonym cennikiem naszych usług w zakresie:

  • kompleksowej obsługi Bezpieczeństwa Maszyn oraz BHP i P-poż na stanowisku pracy,
  • certyfikacji CE,
  • sporządzania wycen/opinii o wartości,
  • oceny zgodności z minimalnymi/zasadniczymi wymaganiami,
  • opinii/ekspertyz chemicznych,
  • ekspertyz technicznych- przyczyn awarii/usterek,
  • inwentaryzacji i klasyfikacji środków trwałych.

Przygotowanie raportu końcowego zawarte jest w cenie usługi.


Certyfikacja maszyn, megaukładów technicznych - oznakowanie  null

Specjalizujemy się w certyfikacji maszyn, urządzeń, megaukładów technicznych, linii technologicznych, gniazd produkcyjnych w szczególności:

 • certyfikacji maszyn nowych (lub po modernizacji),
 • certyfikacji z współpracą Jednostki Notyfikowanej - akredytowanej,
 • certyfikacji maszyn spoza rynku wspólnoty np. Chin, Korei,
 • ocena dokumentacji DTR, IO, IS,
 • sporządzaniu dokumentacji DTR, Instrukcji Obsługi (IO), instrukcji Stanowiskowej IS,
 • ponowna certyfikacja maszyn- po wygaśnięciu certyfikatu.

Wykonujemy kompleksowo wszystkie prace związane z wprowadzeniem/ oddaniem maszyny nowej (również po modernizacji) do eksploatacji. Proces certyfikacji realizujemy nadzorując etap projektowania, analizy konstrukcji na bazie odpowiednio dobranych norm zharmonizowanych, etap montażu, opracowania/sprawdzenia kompletnej dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, ocenę ryzyka, wykonanie niezbędnych pomiarów i badań kończąc na szkoleniu personelu.


Poniżej przedstawiono zbiór dyrektyw nowego podejścia na podstawie których realizujemy certyfikację:

  • Aktualna dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa 98/37/WE - już nie obowiązuje)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań (Dz. U. nr 199 poz. 1228);
  • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE;
  • Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE;
  • Dyrektywa ATEX 94/9WE - strefa wybuchowa;

      Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne, które nie spełniają minimalnych bądź zasadniczych wymagań BHP określonych w odrębnych przepisach.

Tak stanowi aktualnie art. 217 Kodeksu pracy.

Właściciele przedsiębiorstw eksploatujących środki i/lub megaukłady techniczne na terenie WE mają obowiązek ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn.


Kompleksowa obsługa 

    BHP    i    P-poż 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze BHP i P-poż: 

"Naszą domeną jest wspólne rozwiązywanie problemów BHP a nie wytykanie uchybień,  błędów - to nasze wspólne bezpieczeństwo"  

   Zgodnie z Kodeksem Pracy oferujemy outsourcing BHP dla firm zatrudniających   do 100 jak i powyżej 100 pracowników w szczególności oferujemy szereg usług z   zakresu bhp i ppoż. m.in.
  - szkolenia BHP, 
  - szkolenia P - POŻ, 
  - szkolenia z pierwszej pomocy, 
  - opracowywanie instrukcji bhp i ppoż, 
  - współpraca przy opracowaniu oceny ryzyka,
  - sporządzanie dokumentacji powypadkowej, 
  - kontrole stanu bhp i ppoż na budowach, budynkach biurowych i przeysłowych, 
  - okresową (coroczną- półroxzną) analizę stanu bhp i ppoż, 
  - oraz wszelkiego rodzaju bieżące konsultacje z zakresu bhp i ppoż

Nasz zespół to doświadczeni BHP- owcy z ponad 20 letnim doświadczeniem


Wyceny maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów, części

 • Wycena/opinia o wartości maszyny, urządzenia małogabarytowego (np. regału, wózka widłowego, minikoparki, komputera): kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania
   
 • Wycena/opinia o wartości maszyny, urządzenia średnio-gabarytowego (np. tokarki frezarki, wiertarki, zaginarki, gilotyny, kserografu lub plotera A3): od 400 zł brutto
   
 • Wycena/opinia o wartości maszyn, urządzeń wielkogabarytowych (np. kombajnu, koparko-ładowarki, spycharki, urządzenia do wydruków wielkoformatowych A0+): od 550 zł brutto
   
 • Wycena/opinia o wartości maszyn, pojazdów specjalnych, skonstruowanych i wykonanych według własnego projektu itp. oraz doradztwo przy uzyskaniu dla tych maszyn certyfikatu CE, wykonanie instrukcji i dokumentacji: kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania Wycena/opinia o wartości linii technologicznych i megaukładów technicznych: kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Wycena/opinia o wartości maszyny niekompletnej lub uszkodzonej: kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Szacujemy wartości środków i megaukładów technicznych, a także maszyn rolniczych w celu: - sprzedaży,

 • zabezpieczenia leasingu, kredytu, pożyczki,
 • ubiegania się o dofinansowanie np. z Agencji Rynku Rolnego, Urzędu Pracy,
 • likwidacji szkody ubezpieczeniowej,
 • wskazania hipotetycznej wartości rynkowej maszyny skradzionej lub całkowicie zniszczonej,
 • określenia ceny wywoławczej na przetargach, aukcjach, licytacjach,
 • określenie wartości godziwej w przypadku braku wartości rynkowej np. gdy nie ma rynku pierwotnego i wtórnego.

Nasz zespół to doświadczeni rzeczoznawcy, kompetentni fachowcy oraz biegli skarbowi.


Ocena zgodności minimalne/zasadnicze wymagania

 • wykonanie audytu i  raportu z audytu zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP zgodnie z DN 2009/104/WE - od 550-800 zł brutto w zależności od maszyny/ urządzenia,
 • Wykonanie audytu zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z DM 2006/42/WE - od 600 -850 zł brutto - w zależności od maszyny/ urządzenia,
 • wykonanie dokumentacji oceny ryzyka technicznego maszyny, gniazda pordukcyjnego, megaukładu technicznego, linii technologicznej - sporządzone wg normy PN EN ISO 12100:2012P.

Nasz zespół to posiadający przygotowanie teoretyczne i doświadczenie specjaliści, kompetentni fachowcy oraz biegli skarbowi.


Opinie, ekspertyzy chemiczne

 • Analiza związków chemicznych, polimerów, tworzyw sztucznych metodami TGA, DSC, FTIR ATR;
 • Opinie analizy chemiczne o przyczynach powstałych usterek, na potrzeby postępowania reklamacyjnego, gwarancyjnego, przed-sądowego: kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, kompetentni fachowcy oraz biegli  skarbowi.


Opinie, ekspertyzy techniczne
(przyczyny usterek, awarii)

 • Opinia o przyczynach powstałych usterek, awarii, na potrzeby postępowania reklamacyjnego, gwarancyjnego, przed-sądowego: kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania;
 • Wycena/opinia o wartości naprawy maszyny, urządzenia, linii technologicznej: kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Nasz zespół to doświadczeni rzeczoznawcy, kompetentni fachowcy oraz biegli  skarbowi.


Wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw

W związku z podpisaną umową partnerską oferujemy również wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oferujemy:

 • przygotowanie wycen hal produkcyjnych wraz z maszynami/urządzeniami trwale związanymi z gruntem jak i znajdujących się wewnątrz wycenianych obiektów;
 • wyceny budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z ruchomościami
  • kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Nasz zespół to doświadczeni rzeczoznawcy, kompetentni fachowcy oraz biegli  skarbowi.


 

Opinie, ekspertyzy skarbowe

 • Opinie specjalistyczne na potrzeby postępowań skarbowych, :
  • postępowania administracyjnego - egzekucja,
  • postępowania w oparciu o kodeks karny skarbowy;
 • kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Nasz zespół to doświadczeni rzeczoznawcy, kompetentni fachowcy oraz biegli  skarbowi.


 

Opinie dla celów podatkowych

 • Opinie, ekspertyzy podziału środków technicznych na maszyny/ urządzenia bądź budowle na potrzeby naliczania bądź nienaliczania podatku od budowli - kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Nasz zespół to doświadczeni rzeczoznawcy, kompetentni fachowcy oraz biegli skarbowi.


Inwentaryzacja (spis z natury) i klasyfikacja środków trwałych

 • Spis z natury, inwentaryzacja środków trwałych, maszyn, urządzeń procesów, instalacji według stanu prawnego;
 • Szczegółowa inwentaryzacja w oparciu o dostarczoną dokumentację procesu technologicznego, dokumentację projektowo - wykonawczą i wizję lokalną
 • Klasyfikacja środków trwałych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r celem ustalenia stawki procentowej amortyzacji
 • kosztorys zlecenia indywidualny – prosimy o przesłanie zapytania

Nasz zespół to doświadczeni rzeczoznawcy, kompetentni fachowcy oraz biegli  skarbowi.


Oferta promocyjna

   Zapraszamy do korzystania z licznych bonifikat. W przypadku większych zleceń zapewniamy korzystne rabaty. Zleceniodawcom, którzy zdecydują się na stałą współpracę proponujemy również upusty cenowe. Aby poznać szczegóły oferty promocyjnej, wyślij do nas zapytanie. Odpowiedz otrzymasz w ciągu 2 dni roboczych. 

   W zapytaniu ofertowym prosimy podać następujące dane  

   • Temat zlecenia: certyfikacja/wycena/audyt,
   • nazwa maszyny/urządzenia,
   • rok produkcji,
   • typ i rodzaj,
   • aktualne miejsce użytkowania (pozwoli na uwzględnienie w ofercie kosztów dojazdu).

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta:
   e-mail: biuro@wyceny-maszyn.eu 
   nr. tel.: 782 169 798

   Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego