Samodzielna certyfikacja maszyn/ urządzeń i oznakowanie CE- przypadki z doświadczenia specjalisty

Szczegółowy program szkolenia : Aktualizacja dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi dla maszyn i urządzeń w świetle nowej ustawy o ocenie zgodności z marca 2016 r. - porady eksperta - zamieszczony poniżej

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego, efektywnego i zgodnego z aktualnymi przepisami wprowadzenia do eksploatacji maszyn i urządzeń zgodnie z DM 2006/42/WE, oraz DN 2009/109/WE. Przedstawienie harmonogramu postępowania, analiza zgłaszanych przez uczestników problemów, przykładów.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie, Dyrektorzy Produkcji, Dyrektorzy Techniczni, Dyrektorzy ds. Inwestycji, Szefowie, Kierownicy Utrzymania Ruchu, Importerzy, Służby BHP, oraz wszystkich zainteresowanych w przedmiotowym zakresie.

Forma zajęć i metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu, dyskusji i ćwiczeń grupowych.

Ilość dni: 1, 2 lub 4- w zależności od zamawiającego

Czas trwania szkolenia: każdy dzień w godz. 9.00 - 16.00


szkolenie podstawowe - 2 dni- po 8 godzin cena 1040 (brutto)

Szczegółowy program szkolenia

TEMAT

WYKŁADOWCA

1.Wprowadzenie – przedstawienie wymagań DM 2006/42/WE

dr inż. Łukasz Gierz

2.Omówienie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 • omówienie struktury
 • zakres zastosowania
 • powiązania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z innymi dyrektywami nowego podejścia

3.Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych
z DM 2006/42/WE

 • modyfikacja
 • modernizacja

4.Podstawowe wymagania dla maszyn – omówienie wymagań, które należy uwzględnić przy projektowaniu maszyn wynikających z załącznika I
DM 2006/42/WE

5.Normy zharmonizowane

 • typy norm zharmonizowanych
 • przedstawienie norm zharmonizowanych z DM 2006/42/WE

6. Ocena ryzyka przy budowie maszyn zgodnie z PN-EN ISO 12100:2012

 • algorytm oceny ryzyka
 • ocena ryzyka - dokumentowanie
 • redukcja ryzyka
 • informowanie o ryzyku resztkowym
 • metody oceny ryzyka

Ćwiczenie – przykład przeprowadzenia oceny ryzyka dla projektowanej maszyny

Dedykowany specjalista

7. Maszyny wymagające certyfikacji przy udziale jednostki notyfikowanej

 • wykaz maszyn szczególnie niebezpiecznych
 • udział jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności
 • wewnętrzna kontrola produkcji
 • badanie typu

8. Wymagania Dokumentacji Technicznej, Instrukcji obsługi

 • maszyny
 • maszyny nieukończonej

9. Deklaracja zgodności maszyny, maszyny nieukończonej

 • omówienie wymagań
 • przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności dla maszyny ukończonej / nieukończonej
 • najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu deklaracji zgodności

Ćwiczenie – opracowanie deklaracji zgodności dla wybranej maszyny

Dedykowany specjalista

10. Oznakowanie wyrobu zgodnie z dyrektywą maszynową

11. Zakres odpowiedzialności i zadania producenta, użytkownika w procesie oceny
zgodności (obowiązki a odpowiedzialność pracowników)Aktualizacja dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi dla maszyn i urządzeń w świetle nowej ustawy o ocenie zgodności z marca 2016 r. - porady eksperta

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego weryfikowania i sporządzania dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej  2006/42/WE, Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/WE, Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE, Dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz przepisami i rozporządzeniami krajowymi. 

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy Produkcji, Dyrektorzy Techniczni, Dyrektorzy ds. Inwestycji, Szefowie,Menedżerowie, Kierownicy Utrzymania Ruchu, Importerzy, Służby BHP.

Forma zajęć i metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, dyskusji i ćwiczeń zespołowych.

Ilość dni: 1 lub 2- w zależności od zamawiającego

Czas trwania szkolenia: każdy dzień w godz. 9.00 - 16.00


POZIOM PODSTAWOWY – 1 dzień roboczy  8h- cena 740zł (brutto)


Szczegółowy program szkolenia

TEMAT WYKŁADOWCA

1.Wprowadzenie – znaczenie dokumentacji; dr inż. Łukasz Gierz lub dedykowany specjalista/ ekspert
2.Terminologia – przedstawienie podstawowych pojęć związanych z dokumentacją;
3.Rozporządzenia, Dyrektywy nowego podejścia – odnoszące się do maszyn,
mega układów technicznych, gniazd produkcyjnych, linii produkcyjnych;
Dedykowany specjalista/ ekspert
4.Podstawowe zakres dokumentacji technicznej dla maszyny ukończonej –
 • dokumentacja konstrukcyjna – produkcja seryjna i jednostkowa,
 • dokumentacja oceny ryzyka,
 • sprawozdania techniczne.

dr inż. Łukasz Gierz lub dedykowany Specjalista w przedmiotowym temacie
5.Wymagania dla Instrukcji obsługi wg DM 2006/42/WE – szczegółowy zakres instrukcji obsługi :
 • Ogólny opis maszyny z rysunkami i schematami;
 • Przeznaczenie maszyny (użycie niedozwolone);
 • Instrukcje montażu i instalacji (emisja hałasu);
 • Ryzyko resztkowe;
 • Instrukcje sposobu transportu , przenoszenia, przechowywania;
 • Instrukcje konserwacji i regulacji;
 • Inne informacje związane z ryzykiem użytkowania.

Dedykowany specjalista w przedmiotowym temacie
7. Wymagania dla Instrukcji stanowiskowej wg RMPIPS
8. Wymagania Dokumentacji Technicznej dla maszyny nieukończonej :
 • dokumentacja konstrukcyjna przy produkcji jednostkowej i seryjnej,
 • sprawozdania z przeprowadzonych badań, testów;

Dedykowany specjalista w przedmiotowym temacie
9. Zakres odpowiedzialności osób opracowujących dokumentację techniczną,
instrukcje obsługi i montażu

10. Przykład podstawowej zawartości instrukcji obsługi i montażu
dobrze wykonana instrukcja jest gwarantem prawidłowego użytkowania

Dedykowany specjalista w przedmiotowym temacie
11. Dyskusja, odpowiedzi na indywidualne zapytania

Specjalista w przedmiotowym temacie